Podmínky použití

Tiskové chyby, chyby při přenosu, omyl a změny vyhrazeny.

Služeb Flirtrande.cz mohou využívat pouze plnoleté osoby způsobilé k právním úkonům.

Každý uživatel může vkládat pouze fotografie zachycující jeho vlastní osobu. Není dovoleno vkládat inzeráty v zastoupení. Každý uživatel také sám rozhoduje jaké kontaktní údaje ve svém inzerátu zveřejní a nesmí vkládat údaje jiných osob.

Všeobecné obchodní podmínky SMS chat
Přihlášením do našeho systému dojde ke vzniku smlouvy mezi konečným uživatelem (dále jen uživatel) a společností PK62, a.s. (dále jen provozovatel flirtrande.cz). Uživatel potvrdí, že si tyto obchodní podmínky přečetl a rozumí jim a s těmito podmínkami zcela a bez omezení souhlasí. Tyto obecné obchodní podmínky platí bez výhrady, ledaže by provozovatel flirtrande.cz výslovně prohlásil, že souhlasí s odlišnými ustanoveními. Dohody, které se od těchto smluvních podmínek liší, vyžadují písemnou formu.

1. Popis výkonu
Provozovatel flirtrande.cz provozuje internetový portál jako trh s kontaktními inzeráty a chatový systém pro mobilní telefony za účelem zábavy na základě SMS (Premium SMS). Pro zadávání kontaktních inzerátů a účast na chatu pomocí mobilního telefonu se musí uživatel přihlásit do systému a vytvořit uživatelský profil se svými údaji, na základě kterých je dostupný a chce se účastnit chatu. Provozovatel flirtrande.cz nemá žádný vliv na obsah uživatelských profilů, zejména nemůže zkontrolovat, zda jsou údaje v uživatelském profilu správné. Pro animaci systému chat poskytne provozovatel flirtrande.cz kontaktní osoby, které vedou s uživateli chatové dialogy. Příslušný uživatelský profil kontaktních osob nemá žádné zvláštní označení. Provozovatel flirtrande.cz předá uživateli zdarma různé telefonní kontakty, popř. návrhy na chat ve formě SMS.

2. Přístup k systému
Provozovatel flirtrande.cz se snaží o co nejsnažší přístup k systému. Z technických důvodů může během internetového spojení nebo spojení přes mobilní telefon, na které provozovatel flirtrande.cz nemá žádný vliv, dojít k občasným poruchám při přenosu dat. Provozovatel flirtrande.cz proto nemůže převzít žádnou záruku za přístup k systému a navázání kontaktu k jednotlivým účastníkům.

3. Náklady na účast při SMS chatu
Používáním SMS chatu vznikají uživateli náklady, které se skládají z nákladů na účast v systému chatu a nákladů za spojení při používání mobilního telefonu: Náklady na 1 odchozí SMS v rámci chatového systému jsou 50,00 Kč / 1 SMS. Příchozí SMS jsou zdarma. SMS Chat technicky zajišťuje Topic Press s.r.o., infolinka: 556 772 772, www.topicpress.cz. Případné reklamace a žádosti o zablokování čísla v chatu směřujte na info@topicpress.cz.

4. Technické předpoklady pro účast v systému a technická podpora
Uživatel se musí starat o připravenost a údržbu svých prostředků a technickou konfiguraci pro přihlášení a používání chatu. Provozovatel flirtrande.cz není povinnen v tomto ohledu poskytovat technickou podporu. Pro využívání systému SMS chatu potřebuje uživatel zejména provozuschopný mobilní telefon s aktivovanými službami mobilního operátora. Bez splnění tohoto předpokladu není používání systému pro chat možné. Uživatel je sám zodpovědný za splnění tohoto předpokladu.

5. Omezení odpovědnosti
Provozovatel flirtrande.cz neručí za:
1. ztrátu výkonu a poruchy při přenosu dat;
2. přerušení spojení;
3. vymazání obsahů sdělení nebo údajů o uživateli;
4. nedostupnost platformy online;
5. zpožděný přenos dat;
6. výpadky nebo jiné poruchy komunikačního vedení;
7. odcizení poznámek;
8. zničení dat jakéhokoli druhu třetí osobou;
9. neautorizovaný přístup k datům;
10. manipulaci s daty;
11. zneužití dat.

Dále provozovatel flirtrande.cz nepřebírá žádnou záruku za obsah sdělení, neboť tato sdělení nelze po stránce obsahu kontrolovat. Za obsahy sdělení zodpovídá příslušný autor. Z vyloučení ručení nebo omezení ručení jsou vyjmuty škody, které spočívají v poškození zdraví nebo ohrožení života, nebo které lze odvodit z podstatného porušení povinností ze strany provozovatele flirtrande.cz nebo jejího zákonného zástupce nebo pověřence. Ručení provozovatele flirtrande.cz je omezeno ve své výši podle předvídatelné škody. Případné ručení provozovatele flirtrande.cz podle zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku zůstává nedotčeno.

6. Pravidla účasti
Předpokladem pro účast na SMS chatu je dosažení minimální věkové hranice 18 let ze strany uživatele. Šíření zpráv, které porušují zákonná ustanovení, je zakázáno. Zejména nelze šířit sdělení vyjadřující nepřátelství vůči cizincům a s rasistickým či pornografickým obsahem. Porušení těchto dohod opravňuje provozovatele flirtrande.cz k okamžitému zablokování uživatele. Uživatel je povinen uvést o své osobě pravdivé a kompletní údaje a potřebná data pro zúčtování, zejména v souvislosti s uvedením čísla svého mobilního telefonu. Adresáti kontaktních inzerátů samozřejmě nemají povinnost odpovědět na SMS, která je na ně směřovaná. Proto nemá uživatel žádný nárok na odpověď. Z tohoto důvodu nevyplývají pro odesílatele SMS žádné nároky na vrácení poplatků. Bez písemného svolení provozovatele flirtrande.cz není doloveno nabízet nebo prodávat prostřednictvím systému chat zboží nebo služby. Toto platí zejména pro tzv. spamování v rámci chatu. Provozovatel flirtrande.cz má právo zablokovat uživatele v případě porušení této dohody bez předchozího oznámení. Uživatel je povinen vymazat bez odkladu již nepoužívané profily. Pokud uživatel tuto povinnost nesplní během lhůty čtyř týdnů od posledního použití profilu, má provozovatel flirtrande.cz právo, příslušný profil zablokovat, nebo jej prostřednictvím kontaktní osoby upravit tak, aby se v zájmu ostatních uživatelů zamezilo „mrtvým“ profilům. Vyhrazujeme si právo uzavřít chat relácie, aby se zabránilo zneužití.

7. Povinnosti uživatele
Uživatel je povinen uchovávat přístupová data a mobilní telefony na bezpečném místě a nepředávat je třetím osobám. V případě ztráty těchto přístupových dat a/nebo mobilního telefonu je uživatel povinen bez zbytečného odkladu o této ztrátě informovat provozovatele flirtrande.cz a nechat si okamžitě zablokovat mobilní telefon u příslušného mobilního operátora. Až do nahlášení ztráty provozovateli flirtrande.cz a/nebo příslušnému mobilnímu operátorovi je uživatel zodpovědný za náklady při používání SMS chatu. Ztrátu ohlaste na emailové adrese pk62@pk62.cz.

8. Vyjmutí z odpovědnosti
Uživatel se zavazuje vyjmout provozovatele flirtrande.cz z nároků, pohledávek a ručení vůči třetím osobám, které jsou uplatňovány na základě porušení práv třetích osob členem nebo na základě jiného obsahu sdělení, jež je v rozporu se zákonem nebo smlouvou. Platí to i pro náklady spojené s vymáháním práva (náklady na právní zastoupení a soudní náklady).

9. Ochrana dat
Provozovatel flirtrande.cz dodržuje při provozování systému SMS chat zákonné předpisy týkající se ochrany dat a telekomunikačního tajemství. Údaje o uživateli jsou zde kdykoli bezpečně uloženy. V rámci provozu takového systému a pro zúčtování je však nutné je z části ukládat a předávat třetím osobám. Uživatel proto provozovateli flirtrande.cz povoluje ukládat osobní údaje, údaje pro zúčtování, údaje o chatu a o poskytovateli a přístupová data. Data se používají podle našeho prohlášení o ochraně dat za účelem vyúčtování, v rámci technické administrativy a kvůli informacím o spotřebiteli. Využíváním služeb uživatel souhlasí s příslušným použitím dat. Provozovatel flirtrande.cz a partnerské firmy předávají uživateli v rámci stávajícího obchodního spojení informace o spotřebiteli ve formě SMS, telefonem nebo e-mailem. Uživatel může předávání těchto informací o spotřebiteli zrušit tím, že nechá v systému zablokovat číslo svého mobilního telefonu („Blacklist“). Pro zajištění bezporuchového provozu systému a pro zabránění zneužití dat je při každém použití systému uložena IP adresa uživatele. Provozovatel flirtrande.cz je oprávněn namátkově kontrolovat předávané zprávy z toho důvodu, aby zabránil zneužití systému chat. Ukládání obsahů sdělení nebo jiné používání informací neprobíhá. Provozovatel flirtrande.cz je však oprávněn předávat zprávy v rámci zákonných nařízení pořádkovým orgánům a orgánům činným v trestním řízení, pokud vznikne podezření ze spáchaní přestupku nebo trestného činu.

10. Příslušnost soudu
Místem příslušnosti soudu se sjednává Česká republika, pokud účastník nemá obecnou soudní příslušnost v ČR nebo se po uzavření smlouvy přestěhoval do zahraničí nebo jeho bydliště není v době podání žaloby známé. Platí právo České republiky s poukazem na přednost těchto smluvních podmínek s vyloučením ustanovení mezinárodního kupního práva. Místem plnění je Česká republika (místo), pokud se týká služeb v rámci chatové konverzace poskytovaných provozovatelem flirtrande.cz.

11. Změna smluvních podmínek
Provozovatel flirtrande.cz si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu tyto smluvní podmínky změnit. Na případné změny uživatele upozorníme e-mailem s tím, že mu poskytneme 4týdenní lhůtu pro podání námitky. Pokud uživatel nepodá během lhůty 4 týdnů po oznámení změn žádné námitky, má se za to, že se změnami souhlasí a tyto změny se stávají součástí smlouvy. Uživatel je zodpovědný za to, že je možné ho kontaktovat na své e-mailové adrese. Je povinen informovat ihned provozovatele flirtrande.cz v případě, že dojde ke změnám v jeho e-mailové adrese. Pokud bude mít uživatel námitky vůči smluvním podmínkám, má provozovatel flirtrande.cz právo smluvní vztah ukončit bez dodržení této lhůty.

12. Salvátorská klauzule
Je-li jakékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo se neplatným stane, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Místo neúčinného ustanovení se použije ustanovení, které odpovídá a nejvíce se blíží takovému ustanovení, na kterém by se smluvní strany dohodly za účelem dosažení stejného hospodářského výsledku, pokud by bývaly znaly neplatnost tohoto ustanovení.

Poskytnutí obsahů sdělení uživatelem, poskytnutí práv

1. Provozovatel flirtrande.cz Vám dovoluje používat našich služeb v souladu ze zákonnými ustanoveními a ustanoveními těchto podmínek pro užívání za účelem uložení obsahů sdělení, jejich zveřejnění, předávání a sdílení s jinými uživateli.

2. Použitím naší nabídky dáváte své svolení a pověřujete nás podle ustanovení těchto podmínek pro užívání, abychom ukládali Vaše obsahy sdělení a umožnili k nim veřejný přístup v rámci naší nabídky v jejich příslušné podobě, a abychom Vaše obsahy sdělení používali a umožnili k jim přístup v jiných médiích (tisk, TV, rozhlas atd.).

3. Dále dáváte své svolení, abychom zmenšili obrázky a videa pro lepší použití naší nabídky, zejména prostřednictvím funkce vyhledávání, na obrázky (Thumbnails) a používali je v rámci našich služeb. Je Vám též známo, že technické zpracování a přenos naší nabídky, včetně Vámi zadaných obsahů může vést k provádění přenosu pomocí různých sítí a/nebo k technickým změnám, aby bylo možno vyhovět technickým požadavkům sdružených sítí nebo ostatních technických zařízení.

4. Naproti tomu nám zaručujete, že vlastníte veškerá nezbytná práva s ohledem na obsahy sdělení, pro které využíváte naší nabídky na uložení, zveřejnění a/nebo přenos, a že tím neporušujete žádná práva třetích osob jakéhokoli druhu, žádná zákonná ustanovení, a také žádná pravidla těchto podmínek pro užívání. Pokud nejste sami vlastníky práv k některému z Vámi zadaného obsahu, zaručujete se, že jste si opatřili veškerý potřebný převod práv a licencí, potřebná povolení, souhlas atd.

5. Tímto prohlašujete, že při první výzvě osvobodíte provozovatele flirtrande.cz, firmy spojené s provozovatelem flirtrande.cz, jakož i zaměstnance, pracovníky a spolupracovníky, zástupce, společníky a pověřence firmy provozovatele flirtrande.cz a/nebo s provozovatel flirtrande.cz spojené společnosti od požadavků a nároků jakéhokoli druhu a poskytnete odškodnění nároků, které vznesou třetí osoby na základě obsahů sdělení nebo v jejich souvislosti, které v rámci služeb provozovatele flirtrande.cz uložíte, zveřejníte a/nebo předáte, nebo budou vzneseny na základě využití naší nabídky z Vaší strany nebo na základě porušení těchto podmínek pro užívání nebo práv třetích osob. Jsou v tom zahrnuty i přiměřené náklady na právní zastoupení a soudní náklady.

6. Provozovatel flirtrande.cz je oprávněn ukládat obsahy sdělení a předávat je třetím osobám tehdy, pokud tak předepisuje zákon nebo je-li to nutné po řádném posouzení a je-li to právně přípustné, za účelem

(a) splnění zákonných ustanovení nebo soudních nařízení či úředních vyhlášek,
(b) prosazení těchto podmínek pro užívání,
(c) reakce na uplatnění poškození práv třetí osobou nebo
(d) ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti provozovatele flirtrande.cz, jejích uživatelů nebo veřejnosti.

7. Dále poskytujete provozovatel flirtrande.cz časově a územně neomezené užívací právo na obsahy sdělení, které dáváte k dispozici. Platí to zejména pro:

  • vysílací právo, tzn. právo jakkoli často umožnit veřejný přístup k obsahům Vašich sdělení prostřednictvím rozhlasového a televizního, satelitního, kabelového vysílání nebo prostřednictvím podobných technických prostředků na základě analogové nebo digitální paměťové nebo přenosové techniky, přičemž je zde zahrnuto právo na opakování vysílání;
  • právo veřejného přístupu, tzn. právo zpřístupnit obsahy Vašich sdělení veřejnosti pomocí drátového nebo bezdrátového přenosu takovým způsobem, aby byly přístupné pro veřejné uživatele z míst a v čase jejich volby, zejména je mít připravené v elektronických databázích a poskytnout je prostřednictvím digitální nebo jiné přenosové techniky velkému množství uživatelů tak, aby tito uživatelé mohli přijímat obsahy Vašich sdělení na základě individuálního vyvolání prostřednictvím televizního a/nebo jiného přístroje i pro interaktivní použití (Television-on-Demand, Video-on-Demand, Online etc.) a případně je předvést veřejně;
  • právo na kopírování a rozšiřování, tzn. právo kopírovat a rozšiřovat obsahy Vašich sdělení na obrazových/zvukových nosičích všeho druhu za účelem neveřejné reprodukce. Toto právo zahrnuje veškeré audiovizuální systémy jako např. úzké filmy, kazety s úzkými filmy a videokazety, videopásky, videodesky, diskety, čipy, CD ROM, CDi, 3DO, MMCD, SDD, DVD a také multimediální obrazové a zvukové nosiče nezávisle na technickém vybavení systému a nezávisle na druhu použití, včetně interaktivního používání. Zahrnuto je i právo na kopírování a rozšiřování ve formě jednotlivých obrázků;
  • právo na úpravu a synchronizaci, tzn. právo krátit, dělit obsahy Vašich sdělení, popř. součásti obrázků, popř. zvuků a/nebo jiných prvků při dodržení morálních práv autora, vkládat reklamu/sponzorské odkazy a jiné prvky nebo je spojovat s nahrávkou, a také provádět technicky potřebné změny;
  • právo na reklamu, tzn. oprávnění vyhodnocovat části obsahů Vašich sdělení samostatně nebo ve spojení s obsahy sdělení jiných uživatelů nebo je používat pro reklamní účely, a také právo obsahy Vašich sdělení a jejich vyhodnocení propagovat v systému provozovatele flirtrande.cz nebo jiných médiích způsobem obvyklým pro tento obor (např. v rádiu, televizi, kině, online, ve videoprogramech nebo tiskovinách).

8. Provozovatel flirtrande.cz je oprávněn poskytnutá práva postupovat dále a udělovat podlicence.

Součástí podmínek je také informace o zásadách zpracování osobních údajů.